พระไตรปิฎก เล่ม 15 ส่วน 10

เล่ม 15 ส่วน 10

 • 8. นันทนสูตร ว่าด้วยความยินดี
 • 9. ปฐมอายุสูตร ว่าด้วยอายุ สูตรที่ 1
 • 10. ทุติอายุสูตร ว่าด้วยอายุ สูตรที่ 2
 • 2. ทุติยวรรค หมวดที่ 2 
 • 1. ปาสาณสูตร ว่าด้วยมารกลิ้งศิลา
 • 2. สีหสูตร ว่าด้วยราชสีห์
 • 3. สกลิกสูตร ว่าด้วยสะเก็ดหิน
 • 4. ปฏิรูปสูตร ว่าด้วยสิ่งที่สมควร
 • 5. มานสสูตร ว่าด้วยบ่วงใจ
 • 6. ปัตตสูตร ว่าด้วยเรื่องบาตร
 • 7. อายตนสูตร ว่าด้วยอายตนะ 6
 • 8. ปิณฑสูตร ว่าด้วยเรื่องบิณฑบาต
 • 9. กัสสกสูตร ว่าด้วยมารแปลงกายเป็นชาวนา
 • 10. รัชชสูตร ว่าด้วยมารอัญเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสวยราชสมบัติ
 • 3. ตติยวรรค หมวดที่ 3 
 • 1. สัมพหุลสูตร ว่าด้วยภิกษุหลายรูป

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน