พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 20

เล่ม 14 ส่วน 20

  • 9. พาลปัณฑิตสูตร ว่าด้วยคนพาลและบัณฑิต (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 10. เทวฑูตสูตร ว่าด้วยเทวฑูต

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน