พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 16

เล่ม 14 ส่วน 16

  • 3. อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร ว่าด้วยอัจฉริยภูตธรรมของพระพุทธองค์ (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • ธรรมอันน่าอัศจรรย์ 20 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • 4. พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร ว่าด้วยอัจฉริยธรรมของพระพักกุลเถระ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 5. ทันตภูมิสูตร ว่าด้วยภูมิของผู้ได้รับการฝึกแล้ว

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน