พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 24

เล่ม 20 ส่วน 24

 • 10. อัสสาชานียสูตร ว่าด้วยม้าอาชาไนยและบุรุษอาชาไนย
 • 11. ปฐมโมรนิวาปสูตร ว่าด้วยอารามปริพาชกชื่อโมรนิวาปะ สูตรที่ 1 
 • 12. ทุติยโมรนิวาปสูตร  ว่าด้วยอารามปริพาชกชื่อโมรนิวาปะ สูตรที่ 2
 • 13. ตติยโมรนิวาปสูตร ว่าด้วยอารามปริพาชกชื่อโมรนิวาปะ สูตรที่ 3
 • 5. มังคคลวรรค หมวดว่าด้วยมงคล
 • 1. อกุสลสูตร ว่าด้วยอกุศลกรรมเป็นเหตุให้ตกนรก
 • 2. สาสัชชสูตร ว่าด้วยกรรมที่มีโทษเป็นเหตุให้ตกนรก 
 • 3. วิสมสูตร ว่าด้วยกรรมที่ไม่สม่ำเสมอเป็นเหตุให้ตกนรก
 • 4. อสุจิสูตร ว่าด้วยกรรมที่ไม่สะอาดเป็นเหตุให้ตกนรก 
 • 5. ปฐมขตสูตร ว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลาย สูตรที่ 1
 • 6. ทุติยขตสูตร ว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลาย สูตรที่ 2
 • 7. ตติยขตสูตร ว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลาย สูตรที่ 3
 • 8. จตุตถขตสูตร ว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลาย สูตรที่ 4
 • 9. วันทนาสูตร ว่าด้วยการไหว้
 • 10. ปุพพัณหสูตร ว่าด้วยเวลาเช้าเป็นฤกษ์ดี เป็นต้น
 • 6. อเจลกวรรค หมวดว่าด้วยคนเปลือย ว่าด้วยปฏิปทา 3 อย่าง
 • (1. สติปัฏฐานสูตร)
 • (2. สัมมัปปธานสูตร) 
 • (3. อิทธิปาทสูตร)
 • (4. อินทริยสูตร)
 • (5. พลสูตร)
 • (6. สัมโพชฌังคสูตร)
 • (7. มัคคสูตร)
 • 7. กัมมปถเปยยาล ว่าด้วยธรรม 3 ประการมีหลายนัย
 • (1. ปาณ – อปาณสูตร)
 • (2. อทินนาทาน – อนทินนาทานสูตร)
 • (3. มิจฉา – สัมมาสูตร)
 • (4. มุสาวาที – อมุสาวาทีสูตร)
 • (5. ปิสุณา – อปิสุณาสูตร)
 • (6. ผรุส – อผรุสสูตร)
 • (7. สัมผัปปลาป – อสัมผัปปลาปสูตร)
 • (8. อภิชฌา – อนภิชฌาสูตร)
 • (9. พยาปาท – อัพยาปาทสูตร)
 • (10. มิจฉาทิฏฐิ – สัมมาทิฏฐิสูตร)
 • 8. ราคเปยยาล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน