พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 1

เล่ม 19 ส่วน 1

 • 1. มัคคสังยุต
 • 1. อวิชชาวรรค หมวดว่าด้วยอวิชชา
 • 1. อวิชชาสูตร ว่าด้วยอวิชชา
 • 2. อุปัฑฒสูตร ว่าด้วยความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นพรหมจรรย์กึ่งหนึ่ง
 • 3. สารีปุตตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตร
 • 4. ชาณุสโสณิพราหมณสูตร ว่าด้วยชาณุสโสณิพราหมณ์
 • 5. กิมัตถิยสูตร ว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์
 • 6. ปฐมอัญญตรภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปัญหา  สูตรที่ 1
 • 7. ทุติยอัญญตรภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปัญหา  สูตรที่ 2
 • 8. วิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกอริยมรรค
 • 9. สูกสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยเดือย
 • 10. นันทิยสูตร ว่าด้วยนันทิยปริพาชก
 • 2. วิหารวรรค หมวดว่าด้วยวิหารธรรม
 • 1. ปฐมวิหารสูตร ว่าด้วยวิหารธรรม สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยวิหารสูตร ว่าด้วยวิหารธรรม สูตรที่ 2
 • 3. เสกขสูตร ว่าด้วยองค์คุณของพระเสขะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน