พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 28

เล่ม 25 ส่วน 28

  • 10. โกกาลิกสูตร ว่าด้วยพระโกกาลิกะ 
  • 11. นาลกสูตร ว่าด้วยนาลกดาบสทูลถามปัญหา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน