พระไตรปิฎก เล่ม 21 ส่วน 14

เล่ม 21 ส่วน 14

 • 9. สสังขารสูตร ว่าด้วยผู้เป็นสสังขารปรินิพพายีในปัจจุบัน
 • 10. ยุคนัทธสูตร ว่าด้วยการเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไป
 • 3. สัญเจตนิยวรรค หมวดว่าด้วยความจงใจ
 • 1. เจตนาสูตร ว่าด้วยเจตนา
 • 2. วิภัตติสูตร ว่าด้วยการจำแนกปฏิสัมภิทา
 • 3. มหาโกฏฐิตสูตร ว่าด้วยพระมหาโกฏฐิตะ
 • 4. อานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์
 • 5. อุปวาณสูตร ว่าด้วยพระอุปวาณะ
 • 6. อายาจนสูตร ว่าด้วยความปราถนาโดยชอบ
 • 7. ราหุลสูตร ว่าด้วยพระราหุล
 • 8. ชัมพาลีสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้เปรียบด้วยบ่อน้ำใหญ่

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน