พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 13

เล่ม 25 ส่วน 13

 • 6. ตติยนานาติตถิยสูตร ว่าด้วยลัทธิแตกต่างกัน สูตรที่ 3 
 • 7. สุภูติสูตร ว่าด้วยพระสุภูติเถระ 
 • 8. คณิกาสูตร ว่าด้วยหญิงโสเภณี 
 • 9. อุปาติธาวันติสูตร ว่าด้วยแมลงบินเข้าไฟ 
 • 10. อุปปัชชันติสูตร ว่าด้วยแสงหิ่งห้อยกับแสงอาทิตย์ 
 • 7. จูฬวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องเล็กน้อย  
 • 1. ปฐมลกุณฏกภัททิยสูตร ว่าด้วยพระลกุณฏกภัททิยเถระ สูตรที่ 1 
 • 2. ทุติยลกุณฏกภัททิยสูตร ว่าด้วยพระลกุณฏกภัททิยเถระ สูตรที่ 2
 • 3. ปฐมสัตตสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่ติดอยู่ในกาม สูตรที่ 1 
 • 4. ทุติยสัตตสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่ติดอยู่ในกาม สูตรที่ 2 
 • 5. อปรลกุณฏกภัททิยสูตร ว่าด้วยพระลกุณฏกภัททิยเถระ อีกสูตรหนึ่ง 
 • 6. ตัณหาสังขยสูตร ว่าด้วยความสิ้นไปแห่งตัณหา 
 • 7. ปปัญจักขยสูตร ว่าด้วยความสิ้นไปแห่งกิเลสเครื่องเนิ่นช้า 
 • 8. กัจจานสูตร ว่าด้วยพระมหากัจจานะ 
 • 9. อุทปานสูตร ว่าด้วยบ่อน้ำ 
 • 10. อุเทนสูตร ว่าด้วยพระราชวังของพระเจ้าอุเทนถูกเผา 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน