พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 34

เล่ม 12 ส่วน 34

 • การสมาทานธรรมที่มีสุขและมีสุขเป็นวิบาก 
 • 6. มหาธัมมสมาทานสูตร ว่าด้วยการสมาทานธรรม สูตรใหญ่   
 • ปรากฏการณ์ที่ไม่เป็นไปตามปรารถนา 
 • การสมาทานธรรม 4 ประการ  
 • การสมาทานธรรมที่มีทุกข์และมีทุกข์เป็นวิบาก 
 • การสมาทานธรรมที่มีสุขแต่มีทุกข์เป็นวิบาก 
 • การสมาทานธรรมที่มีทุกข์แต่มีสุขเป็นวิบาก  
 • การสมาทานธรรมที่มีสุขและมีสุขเป็นวิบาก 
 • อุปมาของการสมาทานธรรม 4 ประการ 
 • 7. วีมังสกสูตร ว่าด้วยผู้ตรวจสอบ   
 • การตรวจสอบธรรมของพระตถาคต  
 • ทรงเปิดโอกาสให้สอบถามยิ่งขึ้น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน