พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 32

เล่ม 45 ส่วน 32

 • 11. ปริตตติกะ   
 • 12. ปริตตารัมมณติกะ  
 • 13. หีนติกะ   
 • 14. มิจฉัตตนิยตติกะ  
 • 15. มัคคารัมมณติกะ  
 • 16. อุปปันนติกะ   
 • 17-18. อตีตติกทวยะ  
 • 19-20. อัชฌัตตติกทวยะ  
 • 21. สนิทัสสนติกะ     
 • 2. เวทนาติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 3. วิปากติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 4. อุปาทินนติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 5. สังกิลิฏฐติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 6. วิตักกติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 7. ปีติติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 8. ทัสสนติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 9. ทัสสนเหตุติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 10. อาจยคามิติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 11. เสกขติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 12. ปริตตติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 13. ปริตตารัมมณติกะ  
 • 1. กุสลติกะ  
 • 14. หีนติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 15. มิจฉัตตนิยตติกะ  
 • 1. กุสลติกะ  
 • 16. มัคคารัมมณติกะ  
 • 1. กุสลติกะ  
 • 17. อุปปันนติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 19. อตีตารัมมณติกะ  
 • 1. กุสลติกะ  
 • 20. อัชฌัตตติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 21. อัชฌัตตารัมมณติกะ  
 • 1. กุสลติกะ  
 • 22. สนิทัสสนติกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 2. เวทนาติกะ  
 • 3. วิปากติกะ   
 • 4. อุปาทินนติกะ   
 • 5. สังกิลิฏฐติกะ   
 • 6. วิตักกติกะ   
 • 7. ปีติติกะ   
 • 8. ทัสสนติกะ  
 • 9. ทัสสนเหตุติกะ   
 • 10. อาจยคามิติกะ   
 • 11. เสกขติกะ  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน