พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 14

เล่ม 26 ส่วน 14

 • 6. ฉัฏฐวรรค หมวดที่ 6 
 • 1. โคธิกเถรคาถา ภาษิตของพระโคธิกเถระ 
 • 2. สุพาหุเถรคาถา ภาษิตของพระสุพาหุเถระ 
 • 3. วัลลิยเถรคาถา ภาษิตของพระวัลลิยเถระ 
 • 4. อุตติยเถรคาถา ภาษิตของพระอุตติยเถระ 
 • 5. อัญชนวนิยเถรคาถา ภาษิตของพระอัญชนวนิยเถระ 
 • 6. กุฏิวิหารีเถรคาถา ภาษิตของพระกุฎิวิหารีเถระ 
 • 7. ทุติยกุฏิวิหารีเถรคาถา ภาษิตของพระทุติยกุฏิวิหารีเถระ 
 • 8. รมณียกุฏิกเถรคาถา ภาษิตของพระรมณียกุฏิกเถระ 
 • 9. โกศัลวิหาริเถรคาถา ภาษิตของพระโกศัลวิหารีเถระ 
 • 10. สีวลีเถรคาถา ภาษิตของพระสีวลีเถระ 
 • 7. สัตตมวรรค หมวดที่ 7 
 • 1. วัปปเถรคาถา  ภาษิตของพระวัปปเถระ 
 • 2. วัชชีปุตตกเถรคาถา  ภาษิตของพระวัชชีบุตรเถระ 
 • 3. ปักขเถรคาถา  ภาษิตของพระปักขเถระ 
 • 4. วิมลโกณฑัญญเถรคาถา  ภาษิตของพระวิมลโกญญเถระ 
 • 5. อุกเขปกตวัจฉเถรคาถา  ภาษิตของพระอุกเขปกตวัจฉเถระ 
 • 6. เมฆิยเถรคาถา  ภาษิตของพระเมฆิยเถระ
 • 7. เอกธัมมสวนิยเถรคาถา  ภาษิตของพระเอกธรรมสวนิยเถระ 
 • 8. เอกุทานิยเถรคาถา  ภาษิตของพระเอกุทานิยเถระ 
 • 9. ฉันนเถรคาถา  ภาษิตของพระฉันนเถระ 
 • 10. ปุณณเถรคาถา  ภาษิตของพระปุณณเถระ 
 • 8. อัฏฐมวรรค หมวดที่ 8  
 • 1. วัจฉปาลเถรคาถา  ภาษิตของพระวัจฉปาลเถระ 
 • 2. อาตุมเถรคาถา  ภาษิตของพระอาตุมเถระ 
 • 3. มาณวเถรคาถา  ภาษิตของพระมาณวเถระ 
 • 4. สุยามนเถรคาถา  ภาษิตของพระสุยามนเถระ  
 • 5. สุสารทเถรคาถา  ภาษิตของพระสุสารทเถระ 
 • 6. ปิยัญชหเถรคาถา  ภาษิตของพระปิยัญชหเถระ 
 • 7. หัตถาโรหปุตตเถรคาถา  ภาษิตของพระหัตถาโรหบุตรเถระ 
 • 8. เมณฑสิรเถรคาถา  ภาษิตของพระเมณฑสิรเถระ 
 • 9. รักขิตเถรคาถา  ภาษิตของพระรักขิตเถระ 
 • 10. อุคคเถรคาถา  ภาษิตของพระอุคคเถระ  
 • 9. นวมวรรค หมวดที่ 9 
 • 1. สมิติคุตตเถรคาถา ภาษิตของพระสมิติคุตตเถระ 
 • 2. กัสสปเถรคาถา ภาษิตของมารดากล่าวกับพระกัสสปเถระ 
 • 3. สีหเถรคาถา ภาษิตของพระศาสดาที่ตรัสสอนพระสีหเถระ 
 • 4. นีตเถรคาถา ภาษิตของพระศาสดาที่ตรัสสอนพระนีตเถระ 
 • 5. สุนาคเถรคาถา ภาษิตของพระสุนาคเถระ  
 • 6. นาคิตเถรคาถา ภาษิตของพระนาคิตเถระ  
 • 7. ปวิฏฐเถรคาถา ภาษิตของพระปวิฏฐเถระ  
 • 8. อัชชุนเถรคาถา ภาษิตของพระอัชชุนเถระ 
 • 9. (ปฐม) เทวสภเถรคาถา ภาษิตของพระ (ปฐม) เทวสภเถระ 
 • 10. สามิทัตตเถรคาถา ภาษิตของพระสามิทัตตเถระ 
 • 10. ทสมวรรค หมวดที่ 10 
 • 1. ปริปุณณกเถรคาถา ภาษิตของพระปริปุณณกเถระ  
 • 2. วิชยเถรคาถา ภาษิตของพระวิชยเถระ 
 • 3. เอรกเถรคาถา ภาษิตของพระเอรกเถระ 
 • 4. เมตตชิเถรคาถา ภาษิตของพระเมตตชิเถระ 
 • 5. จักขุปาลเถรคาถา ภาษิตของพระจักขุบาลเถระ 
 • 6. ขัณฑสุมนเถรคาถา ภาษิตของพระขัณฑสุมนเถระ 
 • 7. ติสสเถรคาถา ภาษิตของพระติสสเถระ 
 • 8. อภยเถรคาถา ภาษิตของพระอภัยเถระ 
 • 9. อุตติยเถรคาถา ภาษิตของพระอุตติยเถระ 
 • 10. (ทุติย) เทวสภเถรคาถา ภาษิตของพระ (ทุติย) เทวสภเถระ 
 • 11. เอกาทสมวรรค หมวดที่ 11 
 • 1. เพลัฏฐกานิเถรคาถา ภาษิตของพระเพลัฏฐกานิเถระ 
 • 2. เสตุจฉเถรคาถา ภาษิตของพระเสตุจฉเถระ 
 • 3. พันธุรเถรคาถา ภาษิตของพระพันธุรเถระ  
 • 4. ขิตกเถรคาถา ภาษิตของพระขิตกเถระ 
 • 5. มลิตวัมภเถรคาถา ภาษิตของพระมลิตวัมภเถระ 
 • 6. สุเหมันตเถรคาถา ภาษิตของพระสุเหมันตเถระ 
 • 7. ธัมมสังวรเถรคาถา ภาษิตของพระธรรมสังวรเถระ 
 • 8. ธัมมสฏปิตุเถรคาถา ภาษิตของพระธรรมสฏปิตุเถระ 
 • 9. สังฆรักขิตเถรคาถา ภาษิตของพระสังฆรักขิตเถระ 
 • 10. อุสภเถรคาถา ภาษิตของพระอุสภเถระ 
 • 12. ทวาทสมวรรค หมวดที่ 12 
 • 1. เชนตเถรคาถา ภาษิตของพระเชนตเถระ 
 • 2. วัจฉโคตตเถรคาถา ภาษิตของพระวัจฉโคตตเถระ 
 • 3. วนวัจฉเถรคาถา ภาษิตของพระวนวัจฉเถระ 
 • 4. อธิมุตตเถรคาถา ภาษิตของพระอธิมุตตเถระ 
 • 5. มหานามเถรคาถา ภาษิตของพระมหานามเถระ 
 • 6. ปาราปริยเถรคาถา ภาษิตของพระปาราปริยเถระ 
 • 7. ยสเถรคาถา ภาษิตของพระยสเถระ 
 • 8. กิมพิลเถรคาถา ภาษิตของพระกิมพิลเถระ 
 • 9. วัชชีปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระวัชชีบุตรเถระ 
 • 10. อิสิทัตตเถรคาถา ภาษิตของพระอิสิทัตตเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน