พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 30

เล่ม 25 ส่วน 30

  • 8. ปสูรสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อว่าปสูระ 
  • 9. มาคันทิยสูตร ว่าด้วยมาคันทิยพราหมณ์ 
  • 10. ปุราเภทสูตร ว่าด้วยก่อนการดับขันธปรินิพพาน 
  • 11. กลหวิวาทสูตร ว่าด้วยการทะเลาะวิวาท 
  • 12. จูฬวิยูหสูตร ว่าด้วยการวิวาทกันเพราะทิฏฐิสูตรเล็ก 
  • 13. มหาวิยูหสูตร ว่าด้วยการวิวาทกันเพราะทิฏฐิสูตรใหญ่ 
  • 14. ตุวฏกสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้กำจัดบาปธรรมอย่างเร็วพลัน

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน