พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 27

เล่ม 14 ส่วน 27

  • 10. ธาตุวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกธาตุ (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • ธาตุ 6 ประการ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน