พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 20

เล่ม 24 ส่วน 20

  • 5. ปัญจมปัณณาสก์
  • 1. กรชกายวรรค  หมวดว่าด้วยกรชกาย
  • 1. ปฐมนิรยสัคคสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในนรกและสวรรค์ สูตรที่ 1
  • 2. ทุติยนิรยสัคคสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในนรกและสวรรค์ สูตรที่ 2
  • 3. มาตุคามสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้มาตุคามเกิดในนรกและสวรรค์
  • 4. อุปาสิกาสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อุบาสิกาเกิดในนรกและสวรรค์
  • 5. วิสารทสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อุบาสิกาเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าและผู้แกล้วกล้า
  • 6. สังสัปปติปริยายนสูตร  ว่าด้วยเหตุแห่งความกระเสือกกระสน
  • 7. ปฐมสัญเจตนิกสูตร  ว่าด้วยกรรมที่สัตว์เจตนาสั่งสม สูตรที่ 1
  • 8. ทุติยสัญเจตนิกสูตร  ว่าด้วยกรรมที่สัตว์เจตนาสั่งสม สูตรที่ 2

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน