พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 13

เล่ม 22 ส่วน 13

 • 4. ติกัณฑกีสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ป่าติกัณฑกีวัน
 • 5. นิรยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ตกนรก
 • 6. มิตตสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ควรคบเป็นมิตร
 • 7. อสัปปุริสทานสูตร ว่าด้วยอสัปปุริสทาน
 • 8. สัปปุริสทานสูตร ว่าด้วยสัปปุริสทาน
 • 9. ปฐมสมยวิมุตตสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้เป็นสมยวิมุต1 สูตรที่ 1
 • 10. ทุติยสมยวิมุตตสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้เป็นสมยวิมุต สูตรที่ 2
 • 4. จตุตถปัณณาสก์ 
 • 1. สัทธัมมวรรค หมวดว่าด้วยพระสัทธรรม
 • 1. ปฐมสัมมัตตนิยามสูตร ว่าด้วยสัมมัตตนิยาม1 สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยสัมมัตตนิยามสูตร ว่าด้วยสัมมัตตนิยาม สูตรที่ 2
 • 3. ตติยสัมมัตตนิยามสูตร ว่าด้วยสัมมัตตนิยาม สูตรที่ 3
 • 4. ปฐมสัทธัมมสัมโมสสูตร ว่าด้วยเหตุเสื่อมแห่งพระสัทธรรม สูตรที่ 1
 • 5. ทุติยสัทธัมมสัมโมสสูตร ว่าด้วยเหตุเสื่อมแห่งพระสัทธรรม สูตรที่ 2 
 • 6. ตติยสัทธัมมสัมโมสสูตร ว่าด้วยเหตุเสื่อมแห่งพระสัทธรรม สูตรที่ 3
 • 7. ทุกกถาสูตร ว่าด้วยการพูดเป็นเรื่องไม่ดีและเรื่องดีสำหรับผู้อื่น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน