พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 9

เล่ม 37 ส่วน 9

  • อตีตจักขุรูปาทิกถา ว่าด้วยจักษุและรูปที่เป็นอดีต เป็นต้น
  • อตีตญาณาทิกถา ว่าด้วยญาณที่เป็นอดีต เป็นต้น
  • อรหันตาทิกถา ว่าด้วยพระอรหันต์ เป็นต้น
  • อตีตหัตถาทิกถา ว่าด้วยมือที่เป็นอดีต เป็นต้น
  • ปทโสธนกถา ว่าด้วยการซักฟอกบท
  • สุตตสาธนะ ว่าด้วยการอ้างพระสูตร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน