พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 6

เล่ม 17 ส่วน 6

  • 4. อุปาทานปริปวัตตนสูตร ว่าด้วยอุปาทานขันธ์เวียนรอบ (ต่อ)  
  • 5. สัตตัฏฐานสูตร ว่าด้วยฐานะ 7 ประการ 
  • 6. สัมมาสัมพุทธสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
  • 7. อนัตตลักขณสูตร ว่าด้วยลักษณะแห่งอนัตตา 
  • 8. มหาลิสูตร ว่าด้วยเจ้ามหาลิ 
  • 9. อาทิตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อน

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน