พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 28

เล่ม 44 ส่วน 28

 • 56. จิตตทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 57. เจตสิกทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย    
 • 58-65. จิตตสัมปยุตตทุกะ เป็นต้น    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น    
 • 66. อัชฌัตติกทุกะ     
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย    
 • 67. อุปาทาทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย    
 • 68. อุปาทินนทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย    
 • 69-74. อุปาทานทุกะ       
 • 75. กิเลสทุกะ  
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 76. สังกิเลสิกทุกะ 
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 77. สังกิลิฏฐทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย 
 • 78. กิเลสสัมปยุตตทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัย 
 • 79. กิเลสสังกิเลสิกทุกะ     
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัย 
 • 80. กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย 
 • 81. กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย 
 • 82. กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน