พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 37

เล่ม 13 ส่วน 37

  • 2. ธนัญชานิพราหมณ์ป่วยหนัก 
  • 3. พระสารีบุตรเข้าเยี่ยมธนัญชานิพราหมณ์ 
  • 4. ทุคติภูมิ – สุคติภูมิ 
  • 8. วาเสฏฐสูตร ว่าด้วยมาณพชื่อวาเสฏฐะ   
  • 1. พราหมณ์ในพระพุทธศาสนา  
  • 9. สุภสูตร ว่าด้วยมาณพชื่อสุภะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน