พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 9

เล่ม 25 ส่วน 9

  • 9. สิปปสูตร ว่าด้วยการสนทนาเรื่องศิลปะ 
  • 10. โลกสูตร ว่าด้วยสัตว์โลก 
  • 4. เมฆิยวรรค หมวดว่าด้วยพระเมฆิยเถระ 
  • 1. เมฆิยสูตร ว่าด้วยพระเมฆิยเถระ 
  • 2. อุทธตสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้มีจิตฟุ้งซ่าน 
  • 3. โคปาลกสูตร ว่าด้วยนายโคบาล 
  • 4. ยักขปหารสูตร ว่าด้วยยักษ์ตีศีรษะพระสารีบุตรเถระ 
  • 5. นาคสูตร ว่าด้วยพญาช้างปรนนิบัติพระพุทธเจ้า

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน