พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 22

เล่ม 33 ส่วน 22

  • 4. ขัตติยกัญญาวรรค หมวดว่าด้วยพระเถรีผู้เคยเป็นขัตติยกัญญา เป็นต้น  
  • 1. อัฎฐารสสหัสสขัตติยกัญญาเถรีนมปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเถรีผู้เคยเป็นพระขัตติยกัญญา 18,000 รูป 
  • 2. จตุราสีติสหัสสพราหมณกัญญาเถรีนมปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเถรี พราหมณกัญญา 84,000 รูป 
  • 3. อุปปลทายิกาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุปปลทายิกาเถรี 
  • 4. สิงคาลมาตุเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสิงคาลมาตาเถรี 
  • 5. สุกกาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุกกาเถรี 
  • 6. อภิรูปนันทาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอภิรูปนันทาเถรี 
  • 7. อัทฒกาสีเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัทฒกาสีเถรี 
  • 8. ปุณณิกาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุณณิกาเถรี 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน