พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 31

เล่ม 25 ส่วน 31

 • 15. อัตตทัณฑสูตร ว่าด้วยความกลัวเกิดจากโทษของตน 
 • 16. สารีปุตตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตรกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณ 
 • 5. ปารายนวรรค หมวดว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง
 • วัตถุกถา 
 • พราหมณ์พาวรีส่งศิษย์ไปทูลถามปัญหา 
 • 1. อชิตมาณวกปัญหา ว่าด้วยปัญหาของอชิตมาณพ 
 • 2. ติสสเมตเตยยมาณวกปัญหา ว่าด้วยปัญหาของติสสเมตเตยยมาณพ 
 • 3. ปุณณกมาณวกปัญหา ว่าด้วยปัญหาของปุณณกมาณพ 
 • 4. เมตตคูมาณวกปัญหา ว่าด้วยปัญหาของเมตตคูมาณพ 
 • 5. โธตกมาณวกปัญหา ว่าด้วยปัญหาของโธตกมาณพ 
 • 6. อุปสีวมาณวกปัญหา ว่าด้วยปัญหาของอุปสีวมาณพ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน