พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 25

เล่ม 19 ส่วน 25

 • 9. ฌานสังยุต
 • 1. คังคาเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล
 • 1-12. ฌานาทิสูตร ว่าด้วยฌาน เป็นต้น
 • อัปปมาทวรรคพึงให้พิสดาร
 • พลกรณียวรรคพึงให้พิสดาร
 • เอสนาวรรคพึงให้พิสดาร
 • 5. โอฆวรรค หมวดว่าด้วยโอฆะ
 • 1-10. โอฆาทิสูตร ว่าด้วยโอฆะ เป็นต้น
 • 10. อานาปานสังยุต
 • 1. เอกธัมมวรรค หมวดว่าด้วยธรรมอันเป็นเอก
 • 1. เอกธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมอันเป็นเอก
 • อานาปานสติ 16 ชั้น
 • 2. โพชฌังคสูตร ว่าด้วยการเจริญโพชฌงค์
 • 3. สุทธิกสูตร ว่าด้วยอานาปานสติล้วน
 • 4. ปฐมผลสูตร ว่าด้วยผลแห่งการเจริญอานาปานสติ สูตรที่ 1
 • 5. ทุติยผลสูตร ว่าด้วยผลแห่งการเจริญอานาปานสติ สูตรที่ 2
 • 6. อริฏฐสูตร ว่าด้วยพระอริฏฐะ
 • 7. มหากัปปินสูตร ว่าด้วยพระมหากัปปินะ
 • 8. ปทีโปปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยประทีป
 • 9. เวสาลีสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนี่กรุงเวสาลี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน