พระไตรปิฎก เล่ม 41 ส่วน 26

เล่ม 41 ส่วน 26

  • 1. วิภังควาร (ต่อ)
  • 2. สังขยาวาร  
  • 3. ปัจนียุทธการ  
  • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
  • 2. สังขยาวาร  
  • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ  
  • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน