พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 13

เล่ม 44 ส่วน 13

 • 24. สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 25. สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น   
 • 26. คันถทุกะ    
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 27. คันถนิยทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 28. คันถสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 29. คันถคันถนิยทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 30. คันถคันถสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 31. คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 44. นีวรรณทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 45. นีวรณิยทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย  
 • 46. นีวรณสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย  
 • 47. นีวรณนีวรณิยทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 48. นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย   
 • 49. นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ     
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน