พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 26

เล่ม 25 ส่วน 26

  • 5. มาฆสูตร ว่าด้วยมาฆมาณพทูลถามปัญหา 
  • 6. สภิยสูตร ว่าด้วยสภิยปริพาชกทูลถามปัญหา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน