พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 12

เล่ม 19 ส่วน 12

 • 12. เอสนาวรรค หมวดว่าด้วยการแสวงหา
 • 1-11. เอสนาทิสูตร ว่าด้วยการแสวงหา เป็นต้น
 • 13. โอฆวรรค หมวดว่าด้วยโอฆะ
 • 1-9. โอฆาทิสูตร ว่าด้วยโอฆะเป็นต้น
 • 10. อุทธัมภาคิยสูตร ว่าด้วยอุทธัมภาคิยสังโยชน์
 • 14. ปุนคังคาเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล อีกหมวดหนึ่ง
 • 312-323. ปุนคังคานทีอาทิสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคา เป็นต้น อีกสูตรหนึ่ง 
 • 15. ปุนอัปปมาทวรรค หมวดว่าด้วยความไม่ประมาท อีกหมวดหนึ่ง
 • 324-333. ตถาคตาทิสูตร  ว่าด้วยพระตถาคตเป็นเลิศ เป็นต้น
 • 16. ปุนพลกรณียวรรค หมวดว่าด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลัง อีกหมวดหนึ่ง
 • 334-345. ปุนพลาทิสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลัง เป็นต้น อีกสูตรหนึ่ง
 • 17. ปุนเอสนาวรรค หมวดว่าด้วยการแสวงหา อีกหมวดหนึ่ง
 • 346-356. ปุนเอสนาทิสูตร ว่าด้วยการแสวงหา เป็นต้น อีกสูตรหนึ่ง
 • 18. ปุนโอฆวรรค หมวดว่าด้วยโอฆะ อีกหมวดหนึ่ง
 • 357-366. ปุนโอฆาทิสูตร ว่าด้วยโอฆะ เป็นต้น อีกสูตรหนึ่ง
 • 3. สติปัฏฐานสังยุต
 • 1. อัมพปาลิวรรค หมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่อัมพปาลีวัน
 • 1. อัมพปาลิสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่อัมพปาลีวัน
 • 2. สติสูตร ว่าด้วยผู้มีสติสัมปชัญญะ
 • 3. ภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุ
 • 4. สาลสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อสาลา
 • 5. อกุสลราสิสูตร ว่าด้วยกองอกุศล
 • 6. สกุณัคฆิสูตร ว่าด้วยเหยี่ยว
 • 7. มักกฏสูตร ว่าด้วยลิงติดตัง
 • 8. สูทสูตร  ว่าด้วยอุปมาด้วยพ่อครัว

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน