พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 10

เล่ม 20 ส่วน 10

 • 3. สังขารสูตร ว่าด้วยสังขาร
 • 4. พหุการสูตร ว่าด้วยบุคคลที่มีอุปการะมาก
 • 5. วชิรูปมสูตร ว่าด้วยบุคคลที่มีจิตเหมือนเพชร
 • 6. เสวิตัพพสูตร ว่าด้วยบุคคลที่ควรคบ
 • 7. ชิคุจฉิตัพพสูตร ว่าด้วยบุคคลที่ควรรังเกียจ
 • 8. คูถภาณีสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้พูดภาษาคูถ
 • 9. อันธสูตร ว่าด้วยบุคคลตาบอด
 • 10. อวกุชชสูตร ว่าด้วยบุคคลมีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำ
 • 4. เทวทูตวรรค หมวดว่าด้วยเทวฑูต
 • 1. สพรหมกสูตร ว่าด้วยสกุลที่มีพรหม
 • 2. อานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์ทูลถามพระผู้มีพระภาค
 • 3. สารีปุตตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตรกราบทูลพระผู้มีพระภาค
 • 4. นิทานสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งกรรม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน