พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 4

เล่ม 10 ส่วน 4

  • ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์ 
  • คำกราบทูลของเทวดา 
  • ทรงสรุปพระธรรมเทศนา 
  • 2. มหานิทานสูตร  
  • ปฎิจจสมุปบาท

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน