พระไตรปิฎก เล่ม 15 ส่วน 9

เล่ม 15 ส่วน 9

 • 2. อัยยิกาสูตร ว่าด้วยพระอัยยิกาของพระเจ้าปเสนทิโกศล
 • 3. โลกสูตร ว่าด้วยธรรมที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ชาวโลก
 • 4. อิสสัตถสูตร ว่าด้วยทานที่ประกอบด้วยองค์ ๕ มีผลมาก
 • 5. ปัพพโตปมสูตร ว่าด้วยชราและมรณะเป็นประดุจภูเขา
 • 4. มารสังยุต  
 • 1. ปฐมวรรค หมวดที่ 1 
 • 1. ตโปกัมมสูตร ว่าด้วยการบำเพ็ญตบะ
 • 2. นาคสูตร ว่าด้วยมารแปลงกายเป็นพญาช้าง
 • 3. สุภสูตร ว่าด้วยร่างกายที่งาม
 • 4. ปฐมมารปาสสูตร ว่าด้วยบ่วงแห่งมาร สูตรที่ 1
 • 5. ทุติยมารปาสสูตร ว่าด้วยบ่วงแห่งมาร สูตรที่ 2
 • 6. สัปปสูตร ว่าด้วยมารแปลงกายเป็นพญางู
 • 7. สุปติสูตร ว่าด้วยการบรรทม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน