พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 8

เล่ม 32 ส่วน 8

 • 6. วีชนีวรรค หมวดว่าด้วยพัดวีชนี เป็นต้น 
 • 1. วิธูปนทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระวิธูปนทายกเถระ 
 • 2. สตรังสิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสตรังสิยเถระ 
 • 3. สยนทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสยนทายกเถระ 
 • 4. คันโธทกทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระคันโธทกทายกเถระ 
 • 5. โอปวุยหเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโอปวุยหเถระ 
 • 6. สปริวาราสนเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสปริวาราสนเถระ 
 • 7. ปัญจทีปกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปัญจทีปกเถระ 
 • 8. ธชทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระธชทายกเถระ 
 • 9. ปทุมเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมเถระ 
 • 10. อสนโพธิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอสนโพธิยเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน