พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 29

เล่ม 37 ส่วน 29

 • 6. สัมมุขีภูตกถา (131) ว่าด้วยผู้พรั่งพร้อมด้วยสังโยชน์ 
 • 7. สมาปันโนอัสสาเทติกถา (132) ว่าด้วยผู้เข้าสมาบัติย่อมยินดี 
 • 8. อสาตราคกถา (133) ว่าด้วยความยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบใจ 
 • 9. ธัมมตัณหาอัพยากตาติกถา (134) ว่าด้วยธัมมตัณหาเป็นอัพยากฤต 
 • 10. ธัมมตัณหานทุกขสมุทโยติกถา (135) ว่าด้วยธัมมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัย 
 • 14. จุททสมวรรค 
 • 1. กุสลากุสลปฏิสันทหนกถา (136) ว่าด้วยความสืบต่อแห่งกุศลและอกุศล 
 • 2. สฬายตนุปปัตติกถา (137) ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งอายตนะ 6 
 • 3. อนันตรปัจจยกถา (138) ว่าด้วยอนันตรปัจจัย 
 • 4. อริยรูปกถา (139) ว่าด้วยอริยรูป 
 • 5. อัญโญอนุสโยติกถา (140) ว่าด้วยอนุสัยเป็นคนละอย่างกัน (กับปริยุฏฐานกิเลส)

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน