พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 20

เล่ม 44 ส่วน 20

 • 2. เวทนาติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย      
 • 7. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย-อารัมมณปัจจัย เป็นต้น   
 • 3. วิปากติกะ    
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย      
 • 7. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย      
 • 7. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย   
 • 4. อุปาทินนติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 7. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน