พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 11

เล่ม 19 ส่วน 11

 • 5. สังคารวสูตร (ต่อ) ว่าด้วยสังคารวพราหมณ์
 • 6. อภยสูตร ว่าด้วยอภัยราชกุมาร
 • 7. อานาปานวรรค หมวดว่าด้วยอานาปานสติ 
 • 1. อัฏฐิกมหัปผลสูตร ว่าด้วยอัฏฐิกสัญญามีผลมาก
 • (1) อัญญตรผลสูตร ว่าด้วยอัฏฐิกสัญญามีผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • (2) มหัตถสูตร ว่าด้วยอัฏฐิกสัญญาเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก
 • (3) โยคักเขมสูตร ว่าด้วยอัฏฐิกสัญญาเป็นไปเพื่อธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ
 • (4) สังเวคสูตร ว่าด้วยอัฏฐิกสัญญาเป็นไปเพื่อความสังเวช
 • (5) ผาสุวิหารสูตร ว่าด้วยอัฏฐิกสัญญาเป็นไปเพื่อความอยู่ผาสุก
 • 2. ปุฬวกสูตร ว่าด้วยปุฬวกสัญญา
 • 3. วินีลกสูตร ว่าด้วยวินีลกสัญญา
 • 4. วิจฉิททกสูตร ว่าด้วยวิจฉิททสัญญา
 • 5. อุทธุมาตกสูตร ว่าด้วยอุทธุมาตกสัญญา 
 • 6. เมตตาสูตร ว่าด้วยเมตตา
 • 7. กรุณาสูตร ว่าด้วยกรุณา
 • 8. มุทิตาสูตร ว่าด้วยมุทิตา
 • 9. อุเบกขาสูตร ว่าด้วยอุเบกขา
 • 10. อานาปานสูตร ว่าด้วยอานาปานสติ
 • 8. นิโรธวรรค หมวดว่าด้วยนิโรธ
 • 1. อสุภสูตร ว่าด้วยอสุภสัญญา
 • 2. มรณสูตร ว่าด้วยมรณสัญญา
 • 3. อาหาเรปฏิกูลสูตร ว่าด้วยอาหาเรปฏิกูลสัญญา
 • 4. อนภิรติสูตร ว่าด้วยอนภิรติสัญญา
 • 5. อนิจจสูตร ว่าด้วยอนิจจสัญญา
 • 6. ทุกขสูตร ว่าด้วยทุกขสัญญา
 • 7. อนัตตสูตร ว่าด้วยอนัตตสัญญา
 • 8. ปหานสูตร ว่าด้วยปหานสัญญา
 • 9. วิราคสูตร ว่าด้วยวิราคสัญญา
 • 10. นิโรธสูตร ว่าด้วยนิโรธสัญญา
 •  9. คังคาเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล
 • 1-12. คังคานทีอาทิสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคา เป็นต้น
 • 10. อัปปมาทวรรค หมวดว่าด้วยความไม่ประมาท
 • 1-10. ตถาคตาทิสูตร ว่าด้วยพระตถาคตเป็นเลิศ เป็นต้น
 • 11. พลกรณียวรรค หมวดว่าด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลัง
 • 1-12. พลาทิสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลัง เป็นต้น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน