พระไตรปิฎก เล่ม 34 ส่วน 17

เล่ม 34 ส่วน 17

 • ทุกนิกเขปะ  
 • 1.เหตุโคจฉกะ 
 • 1.เหตุทุกะ
 • 2.สเหตุกทุกะ
 • 3.เหตุสัมปยุตตทุกะ
 • 4.เหตุสเหตุกทุกะ
 • 5.เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
 • 6.นเหตุสเหตุกทุกะ
 • 2.จูฬันตรทุกะ 
 • 1.สัปปัจจยทุกะ
 • 2.สังขตทุกะ
 • 3.สนิทัสสนทุกะ
 • 4.สัปปฏิฆทุกะ
 • 5.รูปีทุกะ
 • 6.โลกิยทุกะ
 • 7.เกนจิวิญเญยยทุกะ
 • 3.อาสวโคจฉกะ 
 • 1.อาสวทุกะ
 • 2.สาสวทุกะ
 • 3.อาสวสัมปยุตตทุกะ
 • 4.อาสวสาสวทุกะ
 • 5.อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
 • 6.อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
 • 4.สัญโญชนโคจฉกะ 
 • 1.สัญโญชนทุกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน