พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 26

เล่ม 18 ส่วน 26

  • 12. ราสิยสูตร ว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อราสิยะ
  • 13. ปาฏลิยสูตร ว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อปาฏลิยะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน