พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 13

เล่ม 32 ส่วน 13

 • 8. เอกรังสนิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกรังสนิยเถระ 
 • 9. สาลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสาลทายกเถระ 
 • 10. ผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระผลทายกเถระ 
 • 15. ฉัตตวรรค หมวดว่าด้วยพระฉัตตะ เป็นต้น 
 • 1. อธิฉัตติยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอธิฉัตติยเถระ 
 • 2. ถัมภาโรปกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระถัมภาโรปกเถระ 
 • 3. เวทิการกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเวทิการกเถระ 
 • 4. สปริวาริยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสปริวาริยเถระ 
 • 5. อุมาปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุมาปุปผิยเถระ 
 • 6. อนุโลมทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอนุโลมทายกเถระ 
 • 7. มัคคทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมัคคทายกเถระ 
 • 8. ผลกทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระผลกทายกเถระ 
 • 9. วฏังสกิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระวฏังสกิยเถระ 
 • 10. ปัลลังกทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปัลลังกทายกเถระ 
 • 16. พันธุชีวกวรรค หมวดว่าด้วยพระพันธุชีวกะ เป็นต้น 
 • 1. พันธุชีวกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระพันธุชีวกเถระ 
 • 2. ตัมพปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระตัมพปุปผิยเถระ 
 • 3. วีถิสัมมัชชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระวีถิสัมมัชชกเถระ 
 • 4. กักการุปุปผปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกักการุปุปผปูชกเถระ 
 • 5. มันทารวปุปผปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมันทารวปุปผปูชกเถระ 
 • 6. กทัมพปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกทัมพปุปผิยเถระ 
 • 7. ติณสูลกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติณสูลกเถระ 
 • 8. นาคปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนาคปุปผิยเถระ 
 • 9. ปุนนาคปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุนนาคปุปผิยเถระ 
 • 10. กุมุททายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกุมุททายกเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน