พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 11

เล่ม 26 ส่วน 11

  • 5. กุมารเปตวัตถุ  เรื่องกุมารเปรต 
  • 6. เสริณีเปติวัตถุ  เรื่องนางเสริณีเปรต 
  • 7. มิคลุททกเปตวัตถุ  เรื่องเปรตพรานเนื้อ 
  • 8. ทุติยมิคลุททกเปตวัตถุ  เรื่องเปรตพรานเนื้อ เรื่องที่ 2 
  • 9. กูฏวินิจฉยิกเปตวัตถุ  เรื่องเปรตอดีตผู้พิพากษาโกง 
  • 10. ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ  เรื่องเปรตผู้ตำหนิการบูชาพระธาตุ 
  • 4. มหาวรรค หมวดใหญ่ 
  • 1. อัมพสักขรเปตวัตถุ  เรื่องเจ้าอัมพสักขรลิจฉวี กับเปรตเปลือย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน