พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 20

เล่ม 32 ส่วน 20

 • 32. อารักขทายกวรรค หมวดว่าด้วยพระอารักขทายกะ เป็นต้น 
 • 1. อารักขทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอารักขทายกเถระ 
 • 2. โภชนทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโภชนทายกเถระ 
 • 3. คตสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระคตสัญญกเถระ 
 • 4. สัตตปทุมิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตปทุมิยเถระ 
 • 5. ปุปผาสนทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผาสนทายกเถระ 
 • 6. อาสนสันถวิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอาสนสันถวิกเถระ 
 • 7. สัททสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัททสัญญกเถระ 
 • 8. ติรังสิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติรังสิยเถระ 
 • 9. นาลิปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนาลิปุปผิยเถระ 
 • 10. กุมุทมาลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกุมุทมาลิยเถระ 
 • 33. อุมาปุปผิยวรรค หมวดว่าด้วยพระอุมาปุปผิยะ เป็นต้น 
 • 1. อุมาปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุมาปุปผิยเถระ 
 • 2. ปุฬินปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุฬินปูชกเถระ 
 • 3. หาสชนกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระหาสชนกเถระ 
 • 4. ยัญญสามิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระยัญญสามิกเถระ 
 • 5. นิมิตตสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนิมิตตสัญญกเถระ 
 • 6. อันนสังสาวกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอันนสังสาวกเถระ 
 • 7. นิคคุณฑิปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนิคคุณฑิปุปผิยเถระ 
 • 8. สุมนาเวฬิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนาเวฬิยเถระ  
 • 9. ปุปผฉัตติยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผฉัตติยเถระ 
 • 10. สปริวารฉัตตทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสปริวารฉัตตทายกเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน