พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 26

เล่ม 39 ส่วน 26

  • ปัจจนียโอกาส  
  • ปัจจนีกปุคคโลกาส

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน