พระไตรปิฎก เล่ม 43 ส่วน 17

เล่ม 43 ส่วน 17

 • 71. อุปาทานสัมปยุตตทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 3. ปัจจยวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม    
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ       
 • 5. สังสัฏฐวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น   
 • 7. ปัญหาวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน