พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 8

เล่ม 10 ส่วน 8

  • ว่าด้วยนิมิตโอภาส 
  • มารกราบทูลให้ปรินิพพาน 
  • ทรงปลงพระชนมายุสังขาร 
  • เหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ๘ ประการ 
  • บริษัท 8 จำพวก 
  • อภิภายตนะ 8 ประการ 
  • วิโมกข์ 8 ประการ 
  • ทรงเล่าเรื่องมาร 
  • พระอานนท์กราบทูลอาราธนา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน