พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 2

เล่ม 30 ส่วน 2

 • 14.โปสาลมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของโปสาลมาณพ 
 • 15.โมฆราชมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของโมฆราชมาณพ  
 • 16.ปิงคิยมาณวปัญหา ว่าด้วยปัญหาของปิงคิยมาณพ 
 • 3.ปารายนัตถุติคาถา ว่าด้วยการสดุดีธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง 
 • 4.ปารายนีติคาถา ว่าด้วยเพลงขับตามธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง 
 • 5.มาณวปัญหานิทเทส ว่าด้วยปัญหาของมาณพ 16 คน 
 • 1.อชิตมาณวปัญหานิทเทส 
 • ว่าด้วยปัญหาของอชิตมาณพ
 • ว่าด้วยอิชชา
 • อธิบายคำว่าภควา
 • ว่าด้วยความตระหนี่ 5 อย่าง
 • ว่าด้วยตัณหา
 • ว่าด้วยทุกข์
 • ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาท

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน