พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 22

เล่ม 19 ส่วน 22

  • 2. มหัปผลสูตร ว่าด้วยการเจริญอิทธิบาทมีผลานิสงส์มาก
  • 3. ฉันทสมาธิสูตร ว่าด้วยฉันทสมาธิ
  • 4. โมคคัลลานสูตร ว่าด้วยพระโมคคัลลานะแสดงฤทธิ์
  • 5. อุณณาภพราหมณสูตร ว่าด้วยอุณณาภพราหมณ์
  • 6. ปฐมพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ 1
  • 7. ทุติยพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ 2
  • 8. ภิกขุสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้ภิกษุได้วิมุตติ
  • 9. อิทธาทิเทสนาสูตร  ว่าด้วยการแสดงอิทธิ(ฤทธิ์) เป็นต้น
  • 10. วิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกอิทธิบาท

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน