พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 16

เล่ม 10 ส่วน 16

  • เสียงของสนังกุมารพรหม
  • พระคุณตามความเป็นจริง 8 ประการ 
  • เรื่องโควินทพราหมณ์ 
  • เรื่องมหาโควินทะ 
  • การแบ่งราชสมบัติ
  • กิตติคุณของมหาโควินทพราหมณ์
  • การสนทนากับพระพรหม
  • ถวายบังคมลาพระเจ้าเรณุ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน