พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 7

เล่ม 23 ส่วน 7

  • 9. เมตตสูตร ว่าด้วยการเจริญเมตตาจิต
  • 10. ภริยาสูตร ว่าด้วยภรรยา
  • 11. โกธนสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้มักโกรธ
  • 7. มหาวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่
  • 1. หิริโอตตัปปสูตร ว่าด้วยผลแห่งหิริและโอตตัปปะ
  • 2. สัตตสุริยสูตร ว่าด้วยดวงอาทิตย์ 7 ดวง
  • 3. นคโรปมสูตร ว่าด้วยธรรมเปรียบด้วยเครื่องป้องกันนคร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน