พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 13

เล่ม 24 ส่วน 13

  • 2. ภยสูตร ว่าด้วยภัยเวร
  • 3. กิงทิฏฐิกสูตร ว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับทิฏฐิ
  • 4. วิชิยมาหิตสูตร ว่าด้วยวัชชิยมาหิ่ตคหบดี
  • 5. อุตติยสูตร ว่าด้วยอุตติยปริพาชกทูลถามพระผู้มีพระภาค
  • 6. โกกนุทสูตร ว่าด้วยโกกนุทปริพาชกถามพระอานนท์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน