พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 27

เล่ม 31 ส่วน 27

  • 2. พลวาร วาระว่าด้วยพละ 
  • 3. โพชฌังควาร วาระว่าด้วยโพชฌงค์ 
  • 4. มัคคังควาร วาระว่าด้วยองค์แห่งมรรค 
  • 5. วิราคกถา ว่าด้วยวิราคะ 
  • 6. ปฏิสัมภิทากถา ว่าด้วยปฏิสัมภิทา 
  • 1. ธัมมจักกัปปวัตตนวาร วาระว่าด้วยการประกาศธรรมจักร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน