พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 16

เล่ม 25 ส่วน 16

 • 9. สังฆสามัคคีสูตร ว่าด้วยการทำสงฆ์ให้สามัคคีกัน 
 • 10. ปทุฏฐจิตตสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้มีจิตถูกประทุษร้าย 
 • 3. ตติยวรรค หมวดที่ 3 
 • 1. ปสันนจิตตสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้มีจิตเลื่อมใส 
 • 2. เมตตสูตร ว่าด้วยการเจริญเมตตา 
 • 3. อุภยัตถสูตร ว่าด้วยประโยชน์ทั้งสอง 
 • 4. อัฏฐิปุญชสูตร ว่าด้วยร่างกระดูก 
 • 5. มุสาวาทสูตร ว่าด้วยการกล่าวเท็จ 
 • 6. ทานสูตร ว่าด้วยการให้ 
 • 7. เมตตาภาวนาสูตร ว่าด้วยการเจริญเมตตา 
 • 2. ทุกนิบาต 
 • 1. ปฐมวรรค หมวดที่ 1 
 • 1. ทุกขวิหารสูตร ว่าด้วยธรรมเครื่องอยู่เป็นทุกข์ 
 • 2. สุขวิหารสูตร ว่าด้วยธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข 
 • 3. ตปนียสูตร ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้เดือดร้อน 
 • 4. อตปนียสูตร ว่าด้วยธรรมไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อน 
 • 5. ปฐมสีลสูตร ว่าด้วยศีลและทิฏฐิ สูตรที่ 1 
 • 6. ทุติยสีลสูตร ว่าด้วยศีลและทิฏฐิ สูตรที่ 2 
 • 7. อาตาปีสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ไม่มีความเพียร 
 • 8. ปฐมนกุหนสูตร ว่าด้วยการไม่หลอกลวง สูตรที่ 1 
 • 9. ทุติยนกุหนสูตร ว่าด้วยการไม่หลอกลวง สูตรที่ 2 
 • 10. โสมนัสสสูตร ว่าด้วยโสมนัส 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน