พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 14

เล่ม 33 ส่วน 14

  • 7. อปรอุตตรเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอปรอุตตรเถระ 
  • 8. ภัททชิเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระภัททชิเถระ 
  • 9. สิวกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสิวกเถระ 
  • 10. อุปวาณเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุปวาณเถระ 
  • 11. รัฎฐปาลเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระรัฎฐบาลเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน